Algemene verkoopvoorwaarden van Inocrea

1.INLEIDING

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd), regelen de rechtsverhouding tussen INOCREA SPRL (hierna “INOCREA” genoemd) en de klant. Zij maken integraal deel uit van het contract tussen INOCREA en de klant en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen.

1.2. Elke bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze voorwaarden, zonder beperkingen of voorbehoud.

1.3. De klant erkent dat alle door de klant toegepaste voorwaarden uitdrukkelijk door INOCREA worden verworpen.

2. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

2.1. INOCREA biedt de Klant, tegen betaling van de gespecificeerde tarieven, een breed scala aan telefonieproducten, zoals, maar niet beperkt tot, modems, vaste en mobiele telefoons (de “Producten”), en telefonie- en internetdiensten, zoals, maar niet beperkt tot, internettoegang (via verschillende technologieën), e-mail, huurlijnen, licenties voor toepassingen voor telefoniebeheer, webhosting en registratie van domeinnamen… (de “Diensten”). De Producten en Diensten kunnen worden aangeboden onder de handelsnaam “INOTEL” en/of “INOCREA”.

2.2. Deze Producten en Diensten kunnen geleverd worden via een huur-, lease- of huurovereenkomst onder specifieke voorwaarden.

2.3. Deze Producten en Diensten, alsmede de installatie ervan, kunnen geleverd worden via een derde dienstverlenende partner van INOCREA.

2.4. De technische specificaties van de Producten en Diensten, alsmede eventuele bijzondere voorwaarden met betrekking tot het gebruik ervan, worden beschreven in de bestelbon/op de website van INOCREA/ in de handleiding, in de Bijzondere Voorwaarden of in de documenten die aan de klant ter beschikking worden gesteld en die integraal deel uitmaken van de contractuele relatie tussen INOCREA en de klant.

2.5. Op de Producten en/of Diensten is geen enkele prestatiegarantie van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De door INOCREA meegedeelde downloadsnelheden en/of de kwaliteit van de telefoongesprekken zijn louter informatief en hebben geen enkele juridische waarde. De klant erkent dat deze elementen worden bepaald door verschillende externe factoren, zoals de aard van de internetverbinding, de fysieke kwaliteit en afstand tussen de verbinding van de locatie van de klant en de centrale, het interne netwerk van de klant (computersysteem, interne bekabeling…) en andere factoren die niet aan INOCREA kunnen worden toegeschreven.

3. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud als levertijd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan kennelijke fouten in een aanbieding of offerte kan de klant geen rechten ontlenen. Indien in een offerte een geldigheidsduur is vermeld en de klant het aanbod na afloop van deze termijn aanvaardt, kan INOCREA zich het recht voorbehouden geen overeenkomst te sluiten.

3.2. Bestellingen worden door de klant aanvaard, en de overeenkomst komt tot stand, wanneer zij :
a) schriftelijk zijn bevestigd door INOCREA, een agent van INOCREA of een vertegenwoordiger van INOCREA;
b) schriftelijk of elektronisch bevestigd zijn door de klant die een offerte en/of aankooporder heeft ondertekend; of
bestelling; of
c) wanneer zij gevolgd worden door uitvoering door INOCREA.
De Klant en INOCREA erkennen uitdrukkelijk dat per e-mail ondertekende en gescande bestellingen dezelfde juridische waarde hebben als een ondertekend geschrift.

3.3. INOCREA behoudt zich het recht voor de Producten en/of Diensten niet te leveren, met name in de volgende gevallen :
a) de computer- en/of communicatievoorzieningen van de Klant, en meer in het bijzonder het telecommunicatienetwerk, de levering van de Diensten niet toelaten of bemoeilijken;
b) de klant voldoet niet aan de verplichtingen die hem zijn opgelegd uit hoofde van een ander contract met betrekking tot een door INOCREA geleverde dienst.

3.4. De klant erkent dat INOCREA hem tijdens de onderhandelingen volledig heeft geïnformeerd en dat hem volledige en duidelijke uitleg is gegeven over de mogelijkheden en beperkingen van het/de Product(en) en/of Dienst(en).

3.5. INOCREA en de opdrachtgever zullen zo spoedig mogelijk in overleg treden om de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht vast te stellen.

3.6. Elke bijkomende dienst wordt aangetoond hetzij door een schriftelijk contract, hetzij door de ondertekening van een bestelbon, hetzij door de uitvoering van deze dienst door INOCREA. Indien INOCREA op verzoek of met instemming van de klant werkzaamheden, diensten of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zal de klant deze werkzaamheden, diensten of leveringen aan INOCREA vergoeden tegen de gebruikelijke tarieven van INOCREA. ndien een vaste prijs is overeengekomen worden de extra kosten in rekening gebracht. INOCREA is echter niet verplicht een dergelijk verzoek te honoreren en kan verlangen dat voor dergelijke werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

3.7. Elke klacht (met inbegrip van het herroepingsrecht) moet binnen 7 dagen na de bestelling worden ingediend. Het verzoek moet per aangetekende post worden verzonden, waarbij de poststempel als bewijs geldt. In geval van annulering van de bestelling zal INOCREA binnen 30 dagen na ontvangst van de aangetekende brief alle ontvangen bedragen van de geannuleerde bestelling terugbetalen.
In geval van niet-naleving van deze voorwaarden van tijd en vorm, afhankelijk van het type bestelling (aankoop, huur, leasing of verhuur
van Producten en/of Diensten):
– In het geval van een aankooporder: een schadevergoeding gelijk aan 50% van de bestelling zal onherroepelijk verschuldigd zijn.
– In het geval van een bestelling gefinancierd door leasing of huur: indien de annulering plaatsvindt vóór de installatie van de bestelling, zal een schadevergoeding gelijk aan 50% van het door de financiële instelling te financieren bedrag onherroepelijk verschuldigd zijn aan INOCREA. Indien de annulering plaatsvindt na de installatie van de bestelling, zijn in dit geval de algemene voorwaarden van de financiële instelling van toepassing zodra de eigendomsoverdracht van de bestelling heeft plaatsgevonden.
– In geval van huur door INOCREA is, indien de annulering plaatsvindt vóór de installatie van de bestelling, onherroepelijk een vergoeding verschuldigd gelijk aan 12 maanden huur. Indien de annulering plaatsvindt na de installatie van de bestelling, worden de voorwaarden van verbreking vastgesteld overeenkomstig artikel 8.3. van deze voorwaarden.

4. PRIJZEN EN BETALING VAN DE FACTUUR

4.1. De prijs van het (de) Product(en) en/of Dienst(en) en/of de maandelijkse huur en installatiekosten zijn vast volgens de bedragen vermeld op de bestelbon. De vermelde prijs is vast en definitief.
Overeenkomstig artikel 108, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, behoudt INOCREA zich het recht voor de prijzen van de periodieke diensten op elk moment te wijzigen in geval van contracten van onbepaalde duur. In geval van een prijsverhoging heeft de klant het recht om het contract op traceerbare wijze (bijv. per post, fax) op te zeggen ten laatste op de laatste dag van de maand volgend op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien hij de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt.

4.2. De betalingen geschieden via automatische domiciliering of (online) overschrijving op een van de bankrekeningen van INOCREA, met vermelding van de juiste referentie. Facturatie voor het verbruik van extra GB/minuten en tijdgebonden hoeveelheden van het materiaal vindt achteraf plaats.

4.3. Interne bedrading of elektrische aansluitingen zijn nooit inbegrepen in de installatiewerken en worden afzonderlijk gefactureerd.
Technische interventies worden afzonderlijk gefactureerd. In geval van een onnodige interventie kan INOCREA de klant een administratieve vergoeding van 150 euro aanrekenen, evenals de kosten met betrekking tot de onnodig uitgevoerde handelingen. Onder onnodige interventie wordt verstaan:
a) een verzoek tot herstel van een defect dat niet door INOCREA is veroorzaakt en waarvoor INOCREA of haar onderaannemer handelingen moet verrichten (herstelwerkzaamheden, tests, verplaatsingen, enz.);
b) een interventie waarbij INOCREA of haar onderaannemer onnodige handelingen heeft verricht (reparatiewerkzaamheden, tests, reizen, …) omdat de klant niet aanwezig was op de afspraak, geen toestemming had gegeven voor toegang tot haar kantoren of onjuiste informatie had verstrekt;
c) een interventie die moest uitgevoerd worden wegens een fout waarvoor de klant verantwoordelijk is, zoals abnormaal gebruik van de lijn of een andere fout van de klant.
De voornoemde interventies zijn niet beperkt tot het eigendom van de klant en kunnen ook betrekking hebben op de infrastructuur die buiten het eigendom van de klant is geïnstalleerd.

4.3. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de datum vermeld op de factuur.

4.4. De door de klant te betalen eenmalige en periodieke tarieven worden vastgesteld bij het afsluiten van het contract.

4.5. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s (€) en zijn exclusief, tenzij anders vermeld, belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en andere door de overheid opgelegde belastingen.

4.6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moet voor het/de Product(en) en/of Dienst(en) een activeringsvergoeding betaald worden die los van het abonnement wordt gefactureerd.

4.7. Elke partij heeft het recht de uitvoering van haar verplichtingen jegens de andere partij op te schorten in geval van betalingsverzuim. Deze opschorting ontslaat de andere partij niet van haar verplichtingen.

4.8. Elke vertraging in de betaling maakt het voorwerp uit van een schriftelijke aanmaning en brengt een forfaitaire vergoeding van € 15,00 excl. BTW met zich mee. In geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen op de vervaldag, wordt de betaling van het geheel van de facturen onmiddellijk opeisbaar en wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een bijkomende toeslag van 1% per maand op de te betalen bedragen aangerekend als laattijdigheidsvergoeding met een minimum van € 20,00 excl. BTW. Indien aan de klant een overeenkomst tot betaling in termijnen of een voorschot werd toegestaan, vervalt deze en wordt het totale bedrag van de bestelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling in de aanmaningsbrief geëist. In het geval dat de onbetaalde bedragen nog steeds op onze rekeningen staan, en dit, 7 dagen na het versturen van de betalingsherinnering, zal de vordering toevertrouwd worden aan een incassobureau die de rest van het dossier voor zijn rekening zal nemen.

4.9. INOCREA heeft het recht haar diensten op te schorten indien de klant na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft. Voor de hervatting van haar diensten na een opschorting wegens wanbetaling is INOCREA gerechtigd de klant een vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,00 excl. BTW in rekening te brengen.

4.10. Indien de klant niet binnen de gestelde termijn voldoet aan de betalingsherinnering en geen geldig geschil over het in de ingebrekestelling vermelde openstaande bedrag ter kennis van INOCREA is gebracht, is INOCREA gerechtigd de klant incassokosten in rekening te brengen van een vast bedrag van € 150,00 excl. BTW.
INOCREA kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling tussentijds beëindigen indien de klant een betalingsachterstand heeft bij de betaling van drie maandhuren of één kwartaalhuur.

4.11. Elk bezwaar tegen een factuur of creditnota dient binnen zeven (7) dagen na de datum van de factuur of creditnota aan INOCREA meegedeeld te worden. Na ontvangst van het bezwaar zal INOCREA een onderzoek instellen naar de juistheid van het bedrag van de factuur of creditnota. Indien het bezwaar niet gegrond is, wordt het betwiste bedrag onmiddellijk opeisbaar. De termijnen voor betaling van dit bedrag worden vermeld in de brief waarin de klant van de beslissing in kennis wordt gesteld. INOCREA brengt geen kosten in rekening voor de behandeling van de betwisting, behalve in gevallen waarin de betwisting duidelijk tot doel heeft de betaling uit te stellen.

4.12. In het kader van zijn relatie met INOCREA erkent de klant de geldigheid en bewijskracht van de facturen en alle andere documenten die voor het opstellen ervan zijn gebruikt.

4.13. Voor het overige wordt verwezen naar de Bijzondere Voorwaarden. De Klant erkent deze gelezen en aanvaard te hebben.

5. UITVOERING VAN HET CONTRACT

5.1. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen voor de Producten en/of Diensten worden slechts bij wijze van indicatie gegeven. Bij overschrijding van de levertijd heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De installatie van de Producten en/of Diensten door een derde leverancier is, in voorkomend geval, onderworpen aan de voorwaarden van deze derde leverancier. In dit verband erkent de Klant kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op installaties uitgevoerd door EDPNET (beschikbaar op het internet: https://www.edpnet.be/fr/conditions/conditionsgenerales/conditions-particulieres-d%E2%80 %99installation.html).

5.2. De termijnen voor de levering en/of verstrekking van de Producten en/of Diensten beginnen pas te lopen wanneer alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens door de Klant zijn verstrekt en de betaling van de verschuldigde bedragen correct is geschied.

5.3. INOCREA kan niet garanderen dat het (de) Product(en) en/of Dienst(en) te allen tijde zonder beperkingen of storingen functioneren, met name als gevolg van noodzakelijk onderhoud, afhankelijkheid van het (de) Product(en) en/of Dienst(en) van eventuele leveranciers of enige andere derde. INOCREA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de klant de Producten en/of Diensten kan gebruiken. De klant erkent echter uitdrukkelijk dat INOCREA niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het stilzitten, het falen of een eventuele fout van een andere derde.

5.4 INOCREA behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in de Producten en/of Diensten aan te brengen, indien hun werking en/of prestaties dit vereisen of indien INOCREA dit noodzakelijk acht. In voorkomend geval zal INOCREA de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

6. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

6.1. De klant verbindt zich ertoe zich te registreren zodat hij/zij bij elk gebruik van de internettoegang kan worden geïdentificeerd. Dit houdt in dat de klant/abonnee zich ertoe verbindt zijn/haar gegevens niet te verbergen of onherkenbaar te maken tijdens de registratie of tijdens elk volgend gebruik van de internettoegang. De klant blijft verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en het zo nodig bijwerken ervan.

6.2. De klant stelt INOCREA onverwijld in kennis van elke wijziging van zijn gegevens. INOCREA kan dan een administratieve vergoeding van 15 euro exclusief BTW in rekening brengen, behalve in geval van verhuizing van de klant.

6.3. De klant gebruikt de Diensten en Producten van INOCREA in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en gedraagt zich op een wijze die van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon verwacht mag worden.

6.4. De Klant onthoudt zich van elk onrechtmatig gebruik van de Producten en/of Diensten, waaronder internet in het algemeen en de diensten van INOCREA in het bijzonder. Hij zal de Producten en Diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen in strijd met het internetgebruik.

6.5. De Klant verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en databankrechten) van INOCREA, van andere Klanten en van derden te respecteren.

6.6. De Klant is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het Internet netwerk waartoe INOCREA toegang verschaft. Het is derhalve aan de Klant om dit te beschermen tegen kwaadwillige indringers, zowel intern als extern.

6.7. De klant is, als eigenaar van de telefoonlijn, verantwoordelijk voor elke verandering op deze lijn. n het geval dat het telefoonabonnement van de actieve lijn door Proximus (of elke andere derde) wordt beëindigd, om welke reden dan ook, zal Proximus (of elke andere derde) het abonnement automatisch wijzigen naar een koperpaarstatus (= vaste lijn zonder telefonie van Proximus (of elke andere derde)) om de continuïteit van de verbinding te garanderen, Proximus (of elke andere derde) zal INOCREA elke maand factureren voor de huur van het koperpaar. Deze maandelijkse kosten worden aan de klant gefactureerd vanaf de datum van de omzetting op het koperpaar, op basis van de tarieven die gelden op het moment van de omzetting. Zodra INOCREA door Proximus (of enige andere derde) op de hoogte wordt gesteld van deze wijziging, zal INOCREA de klant onverwijld op de hoogte stellen van deze wijziging, alsmede van de gevolgen daarvan.

6.8. De klant verbindt zich ertoe INOCREA te vrijwaren voor elke aanvraag, eis of veroordeling tot schadevergoeding waaraan INOCREA kan worden onderworpen ten gevolge van de gedragingen of berichten die de klant of een van zijn werknemers op het internet heeft verspreid of ten gevolge van elk ander gebruik van de diensten van INOCREA door de klant, en voor elke eis van derden.

6.9. Indien de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, kan INOCREA de aan de klant geleverde Dienst(en) geheel of gedeeltelijk opschorten.

6.10. In geval van ernstige schending door de klant van zijn verplichtingen, kan INOCREA de toegang van de klant tot haar netwerk en de toegang tot de betrokken inhoud door en/of voor derden onmiddellijk blokkeren. De klant wordt binnen een redelijke termijn per e-mail en/of gewone brief op de hoogte gesteld van deze blokkering en wordt aangemaand zijn verplichtingen na te komen. Het (e-mail)adres dat gebruikt zal worden is het (e-mail)adres dat de klant als contactgegevens aan INOCREA heeft verstrekt. Indien de klant zijn verplichtingen niet binnen vijf (5) werkdagen vanaf de dag na verzending van de ingebrekestelling nakomt en zich niet formeel heeft verplicht deze in de toekomst na te komen, kan INOCREA de overeenkomst beëindigen. Deze ontbinding geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of compensatie.

6.11. De opschorting van de Dienst houdt op van kracht te zijn wanneer de Klant zijn verplichtingen weer nakomt. Voor de duur van de opschorting van de dienst door INOCREA blijft de betaling van de prijs verschuldigd, tenzij de klant kan aantonen dat INOCREA de dienst ten onrechte heeft opgeschort. De activeringskosten voor de toegang tot de dienst worden in rekening gebracht op de datum van reactivering van de dienst.

6.12. Elk onbeperkt aanbod impliceert dat het verbruik redelijk blijft, dat wil zeggen dat geen enkele andere klant problemen ondervindt door het hoge verbruik van de klant. INOCREA behoudt zich het recht voor de klant te informeren wiens verbruik regelmatig en aanzienlijk hoger ligt dan het gemiddelde verbruik van klanten met hetzelfde abonnement. INOCREA zal de klant schriftelijk en traceerbaar verzoeken zijn verbruik te verminderen. Indien de klant na drie (3) opeenvolgende schriftelijke verzoeken niet of onvoldoende reageert, behoudt INOCREA zich het recht voor het profiel van de klant naar beneden bij te stellen om de stabiliteit van het netwerk en de kwaliteit van de aan andere klanten/abonnees geleverde diensten te waarborgen. Op verzoek van de klant stuurt INOCREA hem een gratis waarschuwing wanneer een vooraf bepaald en door hem vrij gekozen financieel of volumeplafond wordt overschreden. De Bijzondere Voorwaarden regelen het normale en persoonlijke gebruik van de Dienst door de Klant en het onbeperkte gebruik. De Klant erkent deze gelezen en aanvaard te hebben.

7. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN INOCREA

7.1. Met uitzondering van de tijd die nodig is voor het onderhoud van het/de Product(en) en/of Dienst(en) van INOCREA door of in opdracht van INOCREA, zal INOCREA zich inspannen om het/de Product(en) en/of Dienst(en) ter beschikking te stellen. INOCREA behoudt zich het recht voor om de levering van het/de Product(en) en/of de levering van de Dienst(en) op te schorten of te beperken om onderhoudsredenen, om aanpassingen uit te voeren of indien het gebruik of het uitvallen van een dienst andere INOCREA Diensten verstoort. INOCREA draagt er zorg voor dat de duur beperkt blijft tot de tijd die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. INOCREA is niet gehouden tot enige vergoeding voor dergelijke opschortingen of beperkingen.

7.2. INOCREA levert aan de klant Product(en) en/of Dienst(en) in overeenstemming met het bestelformulier.
Het (de) door INOCREA aan de klant geleverde Product(en) en/of Dienst(en) is (zijn) conform indien het (zij):
a) overeenstemt met de door INOCREA gegeven beschrijving;
b) geschikt is voor het (de) door de klant beoogde doel(en), dat (die) de klant aan INOCREA kenbaar heeft gemaakt bij het sluiten van de overeenkomst/bestelling en dat INOCREA heeft aanvaard;
c) geschikt is voor het (de) doel(en) waarvoor het (de) Product(en) en/of Dienst(en) van hetzelfde type gewoonlijk wordt (worden) gebruikt;
d) de kwaliteit en prestaties heeft/hebben die de klant redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdend met de aard van het/de Product(en) en/of Dienst(en) en, indien van toepassing, rekening houdend met de openbare verklaringen over de concrete kenmerken van het/de Product(en) en/of Dienst(en) door INOCREA, de producent of diens vertegenwoordiger.

INOCREA is niet gebonden door bovengenoemde openbare verklaringen indien zij aantoont dat zij niet op de hoogte was van de desbetreffende verklaring en daarvan redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn; dat de desbetreffende verklaring ten tijde van het sluiten van de overeenkomst/bestelling was gecorrigeerd; of dat de beslissing tot aankoop van de goederen niet door de verklaring kon zijn beïnvloed.
Het gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel indien de klant ten tijde van de bestelling op de hoogte was van het gebrek aan overeenstemming of dit redelijkerwijs niet onbekend kon zijn. Elk gebrek aan overeenstemming als gevolg van een verkeerde installatie van de goederen wordt beschouwd als een gebrek aan overeenstemming van de goederen wanneer de installatie werd uitgevoerd door INOCREA of onder haar verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt wanneer de goederen door de klant zijn geïnstalleerd en de foutieve installatie te wijten is aan een fout in de installatie-instructies.
INOCREA is jegens de klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het (de) Product(en) en dat zich manifesteert binnen twee (2) maanden na de levering.
De termijn waarbinnen de klant/abonnee verplicht is INOCREA te informeren over het bestaan van het gebrek aan overeenstemming is twee (2) maanden vanaf de dag waarop de klant/abonnee het gebrek heeft opgemerkt. Na het verstrijken van deze termijn heeft INOCREA het recht de toepassing van de garantie te weigeren.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt het gebrek aan overeenstemming dat zich binnen zes (6) maanden na de levering van het (de) Product(en) en/of Dienst(en) voordoet, verondersteld te hebben bestaan op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden niet verenigbaar is met de aard van het Product en/of de Dienst of de aard van het gebrek aan overeenstemming. Na het verstrijken van de termijn van zes (6) maanden moet de klant bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming bestond op het tijdstip van levering.
Indien een defect Product de oorzaak is van een gemeld probleem, dient de klant na ontvangst van het vervangende Product het defecte goed aan INOCREA terug te brengen. De klant dient het defecte goed binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van het vervangende goed aan INOCREA terug te brengen in de volledige originele verpakking, inclusief alles wat oorspronkelijk in de doos zat (kabels, …). De klant kan dit doen door gebruik te maken van het retourlabel dat met het vervangende artikel is meegestuurd. Indien de klant het defecte artikel niet binnen vijftien (15) kalenderdagen terugstuurt, heeft INOCREA het recht het vervangende artikel tegen de werkelijke verkoopprijs te factureren. In geval van een geschil is de bewijslast van de terugzending voor rekening van de klant.

Voor gebreken die buiten de garantieperiode worden vastgesteld, moet de klant het bewijs leveren van het bestaan van een gebrek dat de goederen ongeschikt maakt voor gebruik. Het moet gaan om een verborgen gebrek, een belangrijk gebrek en het gebrek moet hebben bestaan op het moment van levering. Indien van toepassing, kan de klant een terugbetaling vragen wanneer hij het defecte Product terugstuurt naar INOCREA en wanneer hij ervoor kiest geen gebruik te maken van de specifieke fabrieksgarantie. Om het bedrag van de terugbetaling te bepalen, houdt INOCREA rekening met het gebruik dat de klant reeds heeft gemaakt van het gebrekkige goed.

Bovengenoemde garantie geldt niet in geval van overmacht; reparaties als gevolg van onjuist, ongeschikt of ongeoorloofd gebruik; reparaties aan gegevensbestanden, met dien verstande dat elke normaal voorzichtige klant zelf verantwoordelijk is voor een periodieke back-up van zijn gegevens; reparaties als gevolg van een fout van de benadeelde, zijn werknemers of een niet vooraf door INOCREA goedgekeurde tussenkomst van derden; reparaties als gevolg van niet toerekenbare tekortkomingen van leveranciers; reparaties als gevolg van het verzuim van de klant om eventuele fouten onmiddellijk te melden met alle beschikbare informatie en documentatie; reparaties als gevolg van ongevallen, brand, natuurrampen, stroomstoringen en in het algemeen elke andere oorzaak.

7.3. Storingen in de Product(en) en/of Dienst(en) als gevolg van overmacht : INOCREA is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van (een) Product(en) en/of Dienst(en) van INOCREA en/of enige andere storing als gevolg van omstandigheden buiten haar macht, zoals, maar niet beperkt tot, storingen en/of uitval van het internet en internetverbindingen, het telefoonnetwerk, de telecommunicatie-infrastructuur van een operator, communicatieverbindingen of apparaten van INOCREA of derden die diensten leveren aan INOCREA, stroomvoorziening, volledige bezetting van de oproeplijnen van INOCREA en andere storingen buiten de wil van INOCREA en voorts ook internationale conflicten, invoerbepalingen en -beperkingen, maatregelen van enige overheid, gewelddaden of gewapende overvallen, arbeidsonregelmatigheden, boycotacties, vertragingen of niet-uitvoering van contracten van derden van INOCREA.

7.4. In geval van onbeschikbaarheid of tekortkoming ten gevolge van een van de bovengenoemde omstandigheden gedurende een periode van meer dan twee (2) maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.

7.5. INOCREA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een contractuele tekortkoming van INOCREA aan de klant als gevolg van opzet of grove schuld van INOCREA. Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen kan in geval van aansprakelijkheid van INOCREA de schadevergoeding waarop de klant per gebeurtenis – samenhangende gebeurtenissen worden als één gebeurtenis beschouwd – een beroep kan doen, nooit hoger zijn dan het bedrag dat de klant gedurende twaalf (12) maanden heeft betaald voor toegang tot de diensten van INOCREA, inclusief alle schadevergoedingen. INOCREA is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, winstderving, financieel verlies, bijkomende kosten, verlies van een klant, verstoring van de planning en aanspraken van derden. Elke vordering of aanspraak van de Klant jegens INOCREA vervalt één (1) jaar na de oorzaak van deze vordering of aanspraak.

7.6. De mededeling van vertrouwelijke gegevens door de klant die hem betreffen of die de klant als zodanig beschouwt, geschiedt op eigen risico. De klant neemt alle nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van zijn gegevens te beschermen. In overeenstemming met de geldende wetgeving en onderhavig contract is INOCREA niet verantwoordelijk voor de publicatie van vertrouwelijke gegevens die in haar computersysteem zijn opgeslagen. De klant is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming. De klant geeft INOCREA toestemming om zijn persoonlijke gegevens gedurende de looptijd van het contract op te slaan voor :
a) het beheer van de klant (bijv. facturering, communicatie tussen INOCREA en de klant in verband met de contractuele relatie en geschillen);
b) de uitvoering van een goede dienstverlening.
De klant kan (middels een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek) vragen dat INOCREA zijn persoonsgegevens kosteloos verstrekt
en de klant heeft het recht deze te corrigeren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

7.7. De klant aanvaardt dat INOCREA niet aansprakelijk is voor het wissen of niet ontvangen van e-mails of andere informatie of voor het niet bewaren van e-mails of andere informatie.

7.8. INOCREA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een kennisgeving of bericht en de integriteit van gegevens die via haar netwerk worden verzonden. INOCREA wijst tevens iedere verantwoordelijkheid af voor de Producten en/of Diensten en de facturering daarvan indien deze Producten en/of Diensten door derden worden aangeboden en via haar netwerk toegankelijk zijn. INOCREA garandeert niet en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de Producten en/of Diensten die worden aangeboden of de informatie die via haar netwerk wordt verspreid.

7.9. In geval van beëindiging van het contract door de klant zal INOCREA de betreffende Dienst(en) beëindigen en, indien van toepassing, het (de) Product(en) zo snel als technisch mogelijk is terugnemen en de klant daarvan een schriftelijke bevestiging geven.

8. GELDIGHEID, DUUR EN OVERDRACHT VAN HET CONTRACT

8.1. Dit contract treedt in werking op de datum van aanvaarding van de aanvraag door INOCREA, hetgeen blijkt uit een certificaat of uit de uitvoering van het contract door INOCREA. Het contract wordt afgesloten voor een minimale periode, zoals aangegeven op de bestelbon of het contract. Tenzij de klant het contract schriftelijk opzegt voor het einde van de minimale contractperiode, wordt het contract verlengd voor onbepaalde tijd.

8.2. De klant kan het contract van bepaalde of onbepaalde duur te allen tijde zonder opgave van redenen schriftelijk opzeggen, onverminderd de voorwaarden van artikel 8.3. INOCREA stuurt de klant een schriftelijke bevestiging van de datum van opzegging, rekening houdend met de technische specificaties.

8.3. In geval van verhuizing/wijziging van de maatschappelijke zetel eindigt het contract voor het abonnement op de oude locatie. Het abonnement op de nieuwe locatie wordt beschouwd als een nieuw contract, onderworpen aan de voorwaarden verbonden aan het afsluiten van het nieuwe internetabonnement.

8.4. Dans le cas de relocalisation/modification de siège social, le contrat pour l’abonnement sur l’ancien site s’arrête.
L’abonnement au nouvel emplacement est considéré comme un nouveau contrat, sous réserve des conditions liées à la conclusion du nouvel abonnement internet. Indien de verhuizing tijdens de minimumcontractperiode plaatsvindt en de klant op de nieuwe locatie een nieuw contract voor een gelijkwaardig abonnement afsluit, is de klant geen vergoeding krachtens artikel 9.3 verschuldigd. In dat geval geeft INOCREA bij activering van het abonnement op het nieuwe aansluitadres een creditnota af voor de te veel in rekening gebrachte periode van het abonnement op het oude aansluitadres.

8.5. Indien de klant wenst over te stappen op een abonnement dat gebruik maakt van een andere technologie, wordt dit door INOCREA beschouwd als een nieuwe bestelling, onder de voorwaarden die verbonden zijn aan het afsluiten van het nieuwe abonnement.

8.6. De klant kan het contract alleen overdragen aan een persoon die zich op hetzelfde adres heeft gevestigd. De overdracht van het contract kan slechts in overweging worden genomen indien alle verschuldigde facturen door de klant zijn betaald. De overdracht zal door INOCREA beschouwd worden als een nieuwe bestelling, onderworpen aan de voorwaarden verbonden aan het afsluiten van het nieuwe abonnement. De klant en de cessionaris moeten het eens zijn over de overdracht en INOCREA moet hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van een door beide partijen ondertekend document. INOCREA behoudt zich het recht voor een dergelijke overdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

8.7. De overdracht van het contract is kosteloos en houdt in dat alle rechten en verplichtingen die uit het contract voortvloeien overgaan op de verkrijger

8.8. INOCREA kan de overeenkomst beëindigen of opschorten op last of bevel van een administratieve of gerechtelijke instantie. In dit geval ontvangt de klant geen schadevergoeding.

8.9. In geval van beëindiging van het contract om welke reden dan ook, brengt de klant het/de Product(en) terug of enig ander materiaal dat aan INOCREA toebehoort. De klant wordt geacht het (de) Product(en) of enig ander materiaal van INOCREA te hebben gekocht indien hij dit niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de beëindiging van het tussen hem en INOCREA gesloten contract heeft teruggezonden. In dat geval wordt de levering voor de verkoop geacht te hebben plaatsgevonden op de datum van de levering in bruikleen. In dat geval wordt het Product aan de klant gefactureerd tegen de door INOCREA op de datum van het sluiten van het contract toegepaste verkoopprijs.

8.10. INOCREA behoudt zich het recht voor de klant te laten betalen voor eventuele schade aan het (de) Product(en) of enig ander materiaal dat INOCREA toebehoort.

9. ANDERE VOORWAARDEN

9.1. De klant verklaart dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en ze aanvaardt. De klant bevestigt zijn acceptatie door simpelweg gebruik te maken van het/de Product(en) en/of Diensten.

9.2. INOCREA en de klant komen overeen dat alle wederzijdse communicatie via beveiligde e-mail dezelfde juridische waarde heeft als schriftelijke en ondertekende correspondentie.

9.3. INOCREA en de klant komen overeen dat informatie met betrekking tot communicatie, contracten en betalingen die INOCREA vastlegt op een duurzame en onveranderlijke drager bewijskracht heeft tot het tegendeel bewezen is.

9.4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen zijn de voorwaarden geldig en prevaleren in de volgende volgorde:
a) de voorwaarden eigen aan het (de) Product(en) en/of Dienst(en) en/of eigen aan de klant/abonnee;
b) de bestelbon;
c) deze algemene voorwaarden.

9.5. Indien de overeenkomst voor onbepaalde duur wordt gesloten, behoudt INOCREA zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen overeenkomstig artikel 108, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Volgens hetzelfde artikel kan de klant het contract op controleerbare wijze (bijv. per post, fax,…) en zonder boete opzeggen in geval van kennisgeving van voorgestelde wijzigingen van de contractvoorwaarden. De klant wordt naar behoren, individueel en punctueel, d.w.z. minstens één (1) maand op voorhand, op de hoogte gebracht (per e-mail of per post) van dergelijke wijzigingen en wordt tegelijkertijd op de hoogte gebracht van zijn recht om het contract zonder boete op te zeggen ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien hij de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt.

9.6. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

9.7. Alle voorgaande overeenkomsten en contracten, zowel mondeling als schriftelijk, worden als nietig beschouwd en worden in hun geheel vervangen door de bepalingen van dit contract.

10. GESCHILLEN

10.1. INOCREA verbindt zich ertoe om, voor zover mogelijk, problemen waarvan zij op de hoogte is en die zij kan verhelpen, op te lossen.
Indien de klant niet tevreden is met het antwoord of de voorgestelde situatie, kan hij zich wenden tot de interne bemiddelingsdienst van INOCREA. Alleen schriftelijke klachten gericht aan het contactadres van INOCREA, ter attentie van de ombudsdienst, Rue des Trois Arbres 62 bte 28 1180 Ukkel, worden in aanmerking genomen. De klant kan echter eerst contact opnemen met de Bemiddelingsdienst voor Telecommunicatie (Bemiddelingsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel – E-mail: reponses@mediateurtelecom.be) om zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over zijn belangen.

10.2. Op de met INOCREA gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

10.3. Voor alle geschillen die uit de overeenkomst kunnen voortvloeien, waarvan de factuur het overtuigend bewijs is, alsmede voor die betreffende de uitvoering door partijen van hun verplichtingen, zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd.

11. BIJZONDERE HUURVOORWAARDEN

1) Overdracht van eigendom en risico

11.1. In geval van verhuur van het/de Product(en) of enige andere uitrusting (het “Materieel”), behoudt INOCREA de eigendom van het Materieel. De klant mag het Materieel niet bezwaren met welk recht dan ook (inpandgeving, garantie, enz.) of in onderpand geven, overdragen of ter beschikking stellen aan een derde. De klant mag het materiaal niet verkopen, overdragen, (onder)leasen of anderszins ter beschikking stellen aan een derde. Bij verzuim hiervan is de klant een boete verschuldigd gelijk aan de waarde van het materiaal in nieuwstaat, zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, onverminderd het recht van INOCREA om volledige schadevergoeding te verkrijgen.

Vanaf de datum van levering tot aan de teruggave van het Materieel is de klant aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging en vernietiging van het Materieel of voor door het Materieel veroorzaakte schade aan goederen of personen, ongeacht de oorzaak, zelfs indien deze te wijten is aan overmacht. De Klant zal INOCREA in voorkomend geval schadeloos stellen. De waarde van het Materiaal wordt bepaald op basis van de leeftijd van het Materiaal. INOCREA heeft het recht deze waarde aan de klant in rekening te brengen in geval van verlies, opzettelijke vernietiging, beschadiging of diefstal. Het risico van voortijdige slijtage is eveneens voor rekening van de klant. Het optreden van dergelijke gebeurtenissen ontslaat de klant niet van zijn contractuele verplichtingen. INOCREA dient door de klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van het optreden van een van de bovengenoemde gebeurtenissen.

INOCREA zal de Hardware binnen een redelijke termijn vervangen op kosten van de klant. Indien de klant de vervanging van de Apparatuur weigert, staat zijn besluit tot weigering gelijk aan de beëindiging van het huurcontract. De opzegging en de gevolgen daarvan worden geregeld in artikel 11.3. In geval van beschadiging of vroegtijdige slijtage van de Apparatuur, met uitzondering van volledige vernietiging, draagt de klant de kosten die gemaakt worden om de Apparatuur in de oorspronkelijke staat te herstellen. De klant is verplicht één van de volgende verplichtingen na te komen, naar zijn keuze:
1. Het Materiaal op eigen kosten door INOCREA te laten repareren en te laten herstellen in een staat die voldoet aan de contractuele verplichtingen.
2. Het materiaal te laten repareren door de fabrikant of door een uitsluitend door INOCREA erkende gespecialiseerde werkplaats, op zijn kosten, en het te laten herstellen in een staat die voldoet aan de contractuele verplichtingen, of
3. De huurovereenkomst op te zeggen. De opzegging en de gevolgen daarvan worden geregeld in artikel 11.3.
Indien de klant geen gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, dient hij INOCREA onmiddellijk na het ontstaan van de schade opdracht te geven de schade te herstellen. Indien de klant niet binnen vier weken na het ontstaan van de schade een dergelijke opdracht geeft, is INOCREA gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden. De gevolgen van de opzegging worden geregeld in artikel 11.3 hieronder.

Indien de gehuurde Apparatuur uit een set bestaat en slechts enkele onderdelen daarvan zijn aangetast door achteruitgang, vroegtijdige slijtage of verlies, zijn de voorgaande bepalingen van overeenkomstige toepassing. Inocrea heeft het recht een voorschot van maximaal 3 maanden huur te vragen als waarborg indien zij meent dat de opdrachtgever niet in goede financiële gezondheid verkeert, zoals bevestigd door een solvabiliteitsorganisatie zoals Graydon, CompanyWeb, de Belgische Nationale Bank of een andere ter zake erkende organisatie.

2) Gebruik, onderhoud en verantwoordelijkheid voor het Materiaal

11.2. De Klant en/of zijn personeel zal de Verhuurgoederen met zorg en overeenkomstig hun bestemming gebruiken, rekening houdend met de gebruiksaanwijzing. Hij is tevens verantwoordelijk voor het goede onderhoud van de Verhuurgoederen op eigen kosten. De Klant wordt aangeraden een verzekering af te sluiten om de waarde van het Materiaal als nieuw te verzekeren tegen alle risico’s van verlies, vernietiging, beschadiging, brand en diefstal.
Bij ontvangst en/of installatie van het Materiaal dient de Klant de dienst na verkoop van INOCREA binnen twee werkdagen na ontvangst en/of installatie schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. De aansprakelijkheid van INOCREA is uitdrukkelijk beperkt tot uitsluitend reparatie of vervanging van het genoemde artikel (naar keuze van INOCREA) zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens INOCREA.
De klant stelt INOCREA onverwijld in kennis van elk gebrek, verlies of beschadiging van het Materiaal. Onderhoud, wijzigingen en/of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door INOCREA of door een door INOCREA aangewezen derde. De klant is verplicht INOCREA of de door haar aangewezen derde in staat te stellen voornoemde werkzaamheden/activiteiten uit te voeren. INOCREA heeft het recht het Materiaal van tijd tot tijd te inspecteren. De Klant staat INOCREA toe deze inspecties uit te voeren. Indien INOCREA van mening is dat het Materiaal onjuist gebruikt of verwaarloosd wordt of dat het Materiaal niet in goede staat verkeert, is INOCREA gerechtigd het betreffende Materiaal terug te nemen en/of in goede staat van gebruik en onderhoud te (laten) brengen, op kosten van de Klant, onverminderd het recht van INOCREA om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
Uiterlijk op de dag waarop de huurovereenkomst eindigt, dient de Klant het Materiaal terug te brengen, hetzij per post in de vorm van een pakket en met verplichte verzekering afgegeven door de bezorger, hetzij op de locatie van INOCREA waar de goederen aan hem zijn toevertrouwd of op een andere door INOCREA aangegeven locatie. INOCREA kan ook een bezorger sturen om de goederen af te halen, maar in dit geval op kosten van de klant, zelfs als de afhaling niet kon plaatsvinden door toedoen van de klant.

3) Gevolgen van vroegtijdige beëindiging.

11.3. In geval van voortijdige beëindiging op initiatief van INOCREA om een in de overeenkomst voorziene reden, alsmede in geval van beëindiging op initiatief van de klant zonder geldige reden of zonder bewijs van schuld aan de zijde van INOCREA of om een van de in artikel 11.1 van deze algemene voorwaarden genoemde redenen, heeft INOCREA recht op een schadevergoeding gelijk aan alle verschuldigde huurpenningen tot aan de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst. De vordering van INOCREA is verschuldigd op de dag van kennisgeving van de beslissing tot opzegging.
De klant verliest tevens elk recht op bezit van het Materieel. De klant dient het onverwijld, op eigen kosten en risico, terug te sturen naar het in het contract vermelde adres van INOCREA. INOCREA behoudt zich echter het recht voor de klant te vragen het Materiaal terug te brengen naar het hoofdkantoor van een derde dat minder ver verwijderd is dan dat van INOCREA. In het geval dat de klant het Materiaal niet binnen 15 dagen na de opzegging terugbrengt, heeft INOCREA het recht het Materiaal op kosten van de klant te laten verwijderen. Alleen de klant draagt alle kosten met betrekking tot deze teruggave, zoals de kosten voor demontage, verpakking en transport van het Materiaal en/of de technische bezoeken die nodig zijn in toepassing van de volgende paragraaf.

Behalve in de gevallen van vervroegde beëindiging voorzien in artikel 11.1. hierboven, moet het Materieel op het ogenblik van de teruggave in goede staat zijn, met name wat betreft de werking, conform zijn aan de oorspronkelijke staat en slechts normale slijtage vertonen sinds de levering aan de klant. Indien dit niet het geval is, behoudt INOCREA zich het recht voor om op kosten van de Klant de noodzakelijke reparatie uit te voeren volgens de in deze bijzondere voorwaarden omschreven bepalingen. INOCREA behoudt zich het recht voor een vergoeding te eisen voor eventuele bijkomende schade in het geval dat de klant verantwoordelijk is voor de voortijdige beëindiging.
INOCREA behoudt zich het recht voor het volledige bedrag van de apparatuur aan de klant in rekening te brengen indien de klant de apparatuur niet binnen vijftien dagen na beëindiging van de contractuele relatie terugstuurt of indien reparatie van de apparatuur niet mogelijk is.

12. PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID

12.1. INOCREA slaat in haar bestanden gegevens op over haar Klanten, zoals identificatiegegevens, gegevens over het gebruik dat de Klant maakt van de producten en diensten van INOCREA, verkeersgegevens van de Klant, facturerings- en betalingsgegevens, technische gegevens.
Deze gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
– levering en facturering van de door de Klant gevraagde Producten en/of Diensten
– interconnectie met de elektronische communicatienetwerken van andere operatoren en hun facturering
– administratie van de Klant;
– beheer van geschillen;
– het uitvoeren van informatie of promotieactiviteiten over de door INOCREA aangeboden Producten en Diensten, per post, SMS of e-mail;
– het opstellen van gebruikersprofielen voor marketingdoeleinden op basis van het gebruik door de klant van de Producten en Diensten van INOCREA;
– de bestrijding van fraude en misdrijven tegen INOCREA, haar werknemers, haar Klanten of haar leveranciers;
– kwaliteitscontrole van de diensten
– marktonderzoek;
– het voeren van informatie of promotiecampagnes voor Producten en Diensten van derden via een bijlage bij de factuur
– planning en organisatie van de telecommunicatie-infrastructuur.

12.2. Klantgegevens worden maximaal 10 jaar bewaard nadat de persoon in kwestie geen Klant van INOCREA meer is. Voor bepaalde categorieën van gegevens gelden andere bewaartermijnen, zoals voor verkeersgegevens, die slechts 12 maanden worden bewaard. Klanten die geen commerciële informatie willen ontvangen over producten en diensten van INOCREA kunnen INOCREA hiervan op de hoogte stellen.

12.3. Identificatiegegevens en gebruikersprofielen kunnen worden gedeeld met dochterondernemingen van INOCREA met het oog op de marketing van of reclame voor producten en diensten van INOCREA. Klanten die hiertegen bezwaar hebben, kunnen INOCREA hiervan op de hoogte stellen. Klanten die geen commerciële informatie willen ontvangen over producten en diensten van derden via een factuurbijlage kunnen INOCREA hiervan op de hoogte stellen. De gegevens van Klanten die hun contract met INOCREA hebben opgezegd, kunnen door INOCREA worden gebruikt om hen te informeren over de producten en diensten van INOCREA, tenzij de Klant heeft aangegeven niet akkoord te gaan. De bestanden van INOCREA worden toegankelijk gemaakt voor derden die namens of voor INOCREA werken, voor agenten en commerciële partners die producten en diensten verkopen voor rekening van INOCREA. In ieder geval is hun toegang beperkt tot de gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun contract met INOCREA.

12.4. Klantgegevens kunnen worden meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten in de bij wet bepaalde gevallen. Indien, met uitzondering van de hierboven genoemde gevallen, gegevens van Klanten door INOCREA aan derden worden doorgegeven, worden Klanten daarvan met alle passende middelen op de hoogte gesteld. Bovendien hebben zij, in de bij wet bepaalde omstandigheden, de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten. De Klant heeft het recht op toegang tot en rectificatie van de hem betreffende gegevens. Daartoe kan de Klant een gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar INOCREA.

12.5. De Klant is ervan op de hoogte dat gesprekken naar of van INOCREA kunnen worden opgenomen, om als bewijs te dienen in geval van betwisting van een commerciële transactie. De Klant aanvaardt deze opname en stemt ermee in. Gesprekken naar of van INOCREA kunnen ook worden opgenomen om de kwaliteit van de dienstverlening te controleren.

12.6. INOCREA neemt geen kennis van gegevens die niet voor haar bestemd zijn, noch van gegevens die de Klant via internet doorgeeft (bijvoorbeeld per e-mail, of via discussieforums of websites met beperkte toegang), noch van gegevens die voortvloeien uit het rechtstreekse gebruik van internet door de Klant, behalve in de volgende gevallen:
– indien het noodzakelijk is deze gegevens te kennen voor de goede werking van de Dienst;
– indien INOCREA reden heeft om aan te nemen dat die gegevens betrekking hebben op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien een derde meent dat die gegevens inbreuk maken op een van zijn rechten.

12.7. De Klant verbindt zich ertoe zijn wachtwoord en toegangscode geheim en vertrouwelijk te houden en niet aan derden bekend te maken. Elk gebruik van de identificatie-elementen gebeurt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Klant. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen moet de Klant zijn wachtwoord wijzigen of INOCREA zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Deze mededeling moet per aangetekende brief worden bevestigd. De aansprakelijkheid van de Klant wordt pas opgeheven op de werkdag volgend op de dag waarop INOCREA deze aangetekende brief heeft ontvangen.

12.8. Telefoongesprekken tussen de Klant en INOCREA kunnen worden opgenomen of beluisterd door werknemers of adviseurs van INOCREA die niet bij deze gesprekken betrokken zijn, ten behoeve van opleiding en toezicht op het personeel van INOCREA. De Klant heeft de mogelijkheid om tijdens elk telefoongesprek bezwaar te maken tegen deze opnames en beluisteringen.

13. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN TERMINALS “OP MIDDELLANGE TERMIJN

13.1. Algemene presentatie
Huurovereenkomsten “op middellange termijn” voor Producten of Uitrusting worden afgesloten voor een periode van drie (3) of zes (6) maanden. In geval van huur “op middellange termijn” van Producten of Uitrusting zijn deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing, voor zover er niet van wordt afgeweken door de informatie op de bestelbon of door hetgeen hierna volgt

13.2. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
Offertes, bestellingen en het sluiten van de overeenkomst vinden plaats overeenkomstig afdeling 3 van deze Algemene Voorwaarden. De termijnen bedoeld in afdeling 3.7. worden, in het geval van huurcontracten “op middellange termijn”, als volgt gewijzigd: de annulering van de bestelling vóór de installatie geeft de klant recht op een forfaitaire minimumvergoeding van 350 euro of, in het geval van huurcontracten “op middellange termijn”, op een vergoeding gelijk aan drie (3) maanden huur voor contracten gesloten voor drie (3) maanden bepaalde duur of zes (6) maanden huur voor contracten gesloten voor zes (6) maanden bepaalde duur. Indien de opzegging plaatsvindt na de installatie van de bestelling, worden de opzeggingsvoorwaarden vastgesteld overeenkomstig artikel 13.4. van deze Algemene Voorwaarden.

13.3. Verplichtingen van Inocrea
De termijnen bedoeld in paragraaf 7.2. worden, in geval van een huurcontract “op middellange termijn”, als volgt gewijzigd: INOCREA is jegens de Klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het (de) Product(en) en dat zich manifesteert binnen één (1) maand na deze laatste. De termijn waarbinnen de Klant/abonnee verplicht is INOCREA te informeren over het bestaan van het gebrek aan overeenstemming is één (1) maand vanaf de dag waarop de Klant/abonnee het gebrek heeft geconstateerd. Na het verstrijken van deze termijn heeft INOCREA het recht de toepassing van de garantie te weigeren.
De termijnen bedoeld in artikel 7.4. worden, in geval van huurovereenkomsten “op middellange termijn”, als volgt gewijzigd: in geval van onbeschikbaarheid of tekortkoming ten gevolge van een van de in artikel 7 beschreven omstandigheden gedurende een periode van meer dan één (1) maand, heeft elke partij het recht de overeenkomst op te zeggen. De in punt 7.5. bedoelde termijnen worden, in geval van verhuur “op middellange termijn”, als volgt gewijzigd: de schadevergoeding waarop de klant zich kan beroepen kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat de klant heeft betaald voor de toegang tot de diensten van INOCREA gedurende drie (3) maanden, inclusief alle schadevergoedingen. Bovendien vervalt elke vordering of aanspraak van de klant jegens INOCREA zes (6) maanden na de oorzaak van deze vordering of aanspraak.

13.4. Duur, opzegging en verlenging
Huurcontracten “op middellange termijn” voor producten of uitrustingen worden afgesloten voor een periode van 3 of 6 maanden.
– Contract van drie (3) maanden: de klant verbindt zich tot een vaste duur van drie (3) maanden. De klant kan het contract schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand voor het einde van het contract. Bij gebrek aan opzegging binnen deze termijn wordt het contract stilzwijgend en automatisch verlengd voor een periode van één (1) maand, en bij gebrek aan opzegging van maand tot maand. Elke begonnen maand wordt als vervallen beschouwd.
– Contract voor zes (6) maanden: de Klant verbindt zich tot een vaste termijn van zes (6) maanden. De klant kan het contract schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand voor het einde van het contract. Bij gebrek aan opzegging binnen deze termijn wordt het contract stilzwijgend en automatisch verlengd voor een periode van één (1) maand, en bij gebrek aan opzegging van maand tot maand. Elke begonnen maand wordt als vervallen beschouwd.
Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant kunnen contracten “van middellange duur” ook worden verlengd voor periodes van drie (3) maanden, zes (6) maanden of voor een contract “van lange duur”.